Odbudowa uszkodzonych nawierzchni dróg

Informujemy mieszkańców ul. Kazimierza Wielkiego i ul. Kwiatowej o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni drogowych uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Termin prowadzenia prac: 04-18 listopada 2020 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.

Planowany harmonogram:

Ul. Kazimierza Wielkiego

04.11-05.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

Ul. Kwiatowa

06.11 – korytowanie

09.11 – stabilizacja

16.11 – Rozkładanie kruszywa 0/63

17.11 – Rozkładanie kruszywa 0/31,5

18.11 – Układanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Odtwarzanie nawierzchni po budowie kanalizacji – c.d.

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy, informujemy o podjęciu prac drogowych związanych z odtworzeniem nawierzchni dróg, w rejonach których budowano kanalizację sanitarną.

Planowany harmonogram prac:

Ul. Darwina (odcinek wzdłuż torów):

28.09 – 01.10 – korytowanie

02.10 – stabilizacja

08.10 – układanie kruszywa 0/63 oraz 0/31,5

09.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Broniewskiego i Wojska Polskiego

28.09 – 01.10 – stabilizacja

05.10 – 06.10 układanie kruszywa 0/63

07.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

Ul. Szkolna i Boczna :

07.10-09.10 – korytowanie

10.10 – stabilizacja oraz rozkładanie kruszywa 0/63

17.10 – układanie warstwy bitumicznej wiążącej

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie. Z góry dziękujemy za Państwa wyrozumiałość oraz przepraszamy za ewentualne niedogodności.

Prosimy mieć na względzie, że powyższe terminy uzależnione są od sprzyjających warunków pogodowych i mogą ulec zmianie.

 

Informacji w sprawie budowy udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Zakaz wrzucania odpadów do urządzeń kanalizacyjnych.

Pampersy, nawilżane chusteczki, igły, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet materiały budowlane! Niestety, ale takie rzeczy trafiają do toalet i naszej sieci kanalizacji sanitarnej.

Śmieci wrzucane do toalet doprowadzają bardzo często do poważnych uszkodzeń przepompowni ścieków i awarii sieci kanalizacji w naszej gminie. Usuwanie powstających zatorów jest nie tylko niepotrzebnym narażaniem zdrowia osób odpowiedzialnych za serwisowanie sieci, ale  wiąże się dużymi kosztami napraw co z kolei przekłada się na wyższą cenę ścieków.

Ponieważ nie każdy z Nas zdaje sobie sprawę, że wlanie do toalety oleju, farby, czy wrzucanie mokrych chusteczek lub patyczków do uszu może zablokować przepływ ścieków, a w konsekwencji doprowadzić nawet do awarii całego odcinka sieci kanalizacji na danej ulicy, poniżej przedstawiamy  zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas środowisko naturalne.

Zobacz naszą ulotkę!

Przykładowe zatory na gminnej sieci kanalizacji sanitarnej spowodowane m.in. wrzucanymi do toalet chusteczkami nawilżanymi. Takie zatory można usunąć tylko ręcznie!

 

Kolejne drogi na terenie gminy Chybie z nową nawierzchnią

Równolegle z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej, prowadzone są roboty drogowe obejmujące odbudowę nawierzchni ulic, w rejonach których wybudowano nową sieć kanalizacyjną.   Obecnie, za wartość ponad 11 mln zł.,  odtworzono blisko 37 000 m2 nawierzchni, w tym 29 000 m2  nawierzchni asfaltowych i 8 000 m2 nawierzchni tłuczniowych.

W najbliższym terminie kontynuowane będą  roboty odtworzeniowe w rejonach ulic: Chrobrego, Darwina, Górnicza, Kolorowa, Kazimierza Wielkiego, Miarki, Nowy Staw, Strażacka, Wiejska, Wojska Polskiego.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. W niektórych miejscach mogą również występować trudności w dojechaniu do posesji. Z góry przepraszamy za niedogodności oraz dziękujemy mieszkańcom za wyrozumiałość.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Ponad 36 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają prace związane z budową nowoczesnego systemu odprowadzania ścieków w naszej gminie. Inwestycja, ukierunkowana na stworzenie mieszkańcom gminy możliwości do podłączenia i korzystania z  nowoczesnego systemu kanalizacji zbiorczej, przebiega zgodnie z planem, który przewiduje jej zakończenie w maju 2021 r.

Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Szkolna, Wojska Polskiego oraz Wyzwolenia. Do dnia dzisiejszego wybudowano 36 383 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym zamontowano 180 z 214 sztuk pompowni przydomowych, oraz 14 z 17 szt. pompowni sieciowych. Obecnie zrealizowano blisko 80% całościowego zakresu robót a wartość poniesionych nakładów finansowych przekroczyła  28 mln zł.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i przepraszamy za powstałe niedogodności.

Informacji w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej udzielą pracownicy Jednostki Realizującej Projekt, ul. Bielska 40, 43-520 Chybie, tel. 33 856 10 21.

Odbudowa dróg po kanalizacji

Informujemy mieszkańców ul. Broniewskiego, Kolorowej, Sienkiewicza, Skośnej oraz Wojska Polskiego o planowanym rozpoczęciu odtwarzania zniszczonych nawierzchni drogowych w ciągu przedmiotowych ulic.

Termin prowadzenia prac: od 13 lipca do 3 sierpnia 2020r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 Planowany harmonogram:

  •  Ul. Sienkiewicza i Skośna

13-15.07 – korytowanie

16.07 – stabilizacja

20-21.07 – podbudowa

22.07 – układanie warstwy wiążącej

  • Broniewskiego, Kolorowa i Wojska Polskiego

20-24.07 – korytowanie

25.07 – stabilizacja

30-31.07 – podbudowa

03.08 – układanie warstwy wiążącej

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, powyższy harmonogram może ulec zmianie.

W związku z zaplanowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Trwa realizacja największej inwestycji w Gminie

Ponad 18 900 m.b. kanalizacji grawitacyjnej i 14 200 m.b. kanalizacji ciśnieniowej, to aktualny bilans nowej infrastruktury  sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Wysokość obecnie poniesionych nakładów finansowych wyniosła 23 mln zł.  a wartość realizowanej inwestycji przekracza 48,3 mln zł. Do czasu planowanego zakończenia kontraktu, tj. maj 2021 r. na realizacje oczekuje jeszcze niespełna 14 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy również, że w najbliższym terminie planuje się prowadzenie robót budowlanych w rejonach ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Nowy Staw, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót, końcem bieżącego roku planuje się oddawanie w użytkowanie poszczególnych zlewni ścieków, co umożliwi, od przyszłego roku, na podłączanie naszych mieszkańców do nowo wybudowanej sieci. W związku z powyższym Gmina rozpoczęła działania ukierunkowane na wybór wykonawcy projektów przyłączy, po opracowaniu których, będzie możliwe ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy przedmiotowych robót.  Informujemy również, że zgodnie z wcześniejszą informacją,  właścicielom nieruchomości zabudowanych objętych prowadzonymi robotami, którzy wyrazili chęć wykonania przez Gminę Chybie przyłączenia do nowej kanalizacji sanitarnej, planuje się udzielenie wsparcia finansowego, w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości do 40% kosztów wykonania przyłącza. Zapewnienie wykonania przyłącza przez Gminę Chybie, obejmować będzie m.in.:

  • przygotowanie uproszczonej dokumentacji projektowej podłączenia do kanalizacji;
  • przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
  • zawarcie umowy z wykonawcą robót i jej realizację;
  • nadzór inwestorski nad robotami;
  • odbiór podłączenia;
  • rozliczenie robót z wykonawcą.
  • Inwentaryzacje powykonawcza budowy przyłączy

O terminach odwania zlewni, tj. określonych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania,  celem rozpoczęcia podłączania poszczególnych nieruchomości, będziemy informować naszych mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.

Rozpoczęcie robót kanalizacyjnych – ul. Nowy Staw

Informujemy mieszkańców ulicy Nowy Staw, że od dnia 29.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy, początek robót  ustalono na wysokości posesji 9 i 11 a następnie prace będą prowadzone w kierunku ul. Wyzwolenia. W związku z powyższym, w godzinach 7.30-16.30, pojawią się utrudnienia komunikacyjne na przedmiotowej ulicy, wliczając czasowe wyłączenie z ruchu.

Uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Roboty kanalizacyjne – ul. Chrobrego i ul. Kwiatowa

Informujemy mieszkańców ulicy Chrobrego i ulicy Kwiatowej, że od dnia 01.06.2020r., tj. poniedziałek, planuje się rozpoczęcie robót związanych z frezowaniem nawierzchni asfaltowej – odcinek od skrzyżowania ul. Chrobrego z ul. Wyzwolenia (na wysokości posesji 23) do skrzyżowania ul. Kwiatowej i ul. Jesionowej

Następnie poprowadzone będą roboty z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontynuacja robót kanalizacyjnych – ul. Wojska Polskiego

Zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wykonawcy robót, informujemy mieszkańców ulicy Wojska Polskiego o rozpoczęciu prac kanalizacyjnych na odcinku od skrzyżowania z ul. Kolorową do skrzyżowania z ul. Broniewskiego.

Rozpoczęcie robót planowane jest od dnia 20.05.2020r., tj. środa, od godz. 7.00

 

W okresie od 20-22 maja  br. nie zakłada się całkowitego zamknięcia danego odcinka drogi. Niemniej informujemy, iż w godzinach od 7:00-17:00 pojawią się utrudnienia w ruchu.

 

W celu szybszego zakończenia robót budowlanych na przedmiotowej ulicy, od 25 maja br. planuje się wyłączenie ww. odcinka drogi z ruchu. Równocześnie, w związku z prowadzonymi robotami, Wykonawca zapewnia przejezdność drogi w weekendy.

W związku z powyższym, uprzejmie prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności oraz liczymy na Państwa zrozumienie.

Roboty prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.