Podpisanie umowy

Największe w historii gminy Chybie dofinansowanie projektu

20 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy – Janusz Żydek podpisał umowę na największe w historii Gminy Chybie dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oficjalne podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Białej, natomiast ze strony NFOŚiGW zobowiązanie podpisał Prezes Zarządu – Kazimierz Kujda oraz p.o. Głównego Księgowego – Janusz Topolski.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie na terenie miejscowości: Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze, Zaborze o łącznej długości ponad 46 km.

Dodatkowo projekt uwzględnia doposażenie oczyszczalni ścieków Mnich w nowoczesne urządzenia oraz sieci technologiczne zapewniające poprawienie właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając ich efektywne wtórne wykorzystanie, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni celem produkcji zielonej energii na potrzeby własne.

Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 59 815 010,16 zł z czego 31 250 560,25 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społecznych, gospodarczych i przyrodniczych Gminy Chybie poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej a przez to ograniczenie przedostawania się do wód i gleb zanieczyszczeń szkodliwych dla życia oraz zdrowia. Realizacja inwestycji wpływa także pozytywnie na  rozwój gospodarczy gminy  poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom dostosowania infrastruktury technicznej do krajowych i europejskich wymogów sanitarnych.

W najbliższym czasie gmina Chybie przystąpi do pierwszych przetargów. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31 grudnia 2021 r.