Wielomilionowa inwestycja na gminnej oczyszczalni

Trwają prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji, obejmujący budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, za kwotę ponad 1,1 mln. zł, specjalistycznego pojazdu typu WUKO, wykorzystywanego obecnie przy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanego  do nabycia w bieżącym roku, pojazdu do przewożenia granulatu uzyskiwanego z procesu obróbki osadu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł, przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonej inwestycji, będzie rozbudowa istniejącego budynku technicznego oczyszczalni o pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia do granulacji osadu.

Modernizacja obejmuje również doposażenie oczyszczalni w nowoczesną instalację odzysku wody do procesów oczyszczania ścieków, nową prasę odwadniania osadów oraz budowę wiaty do przechowywania powstałego granulatu i jego późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

Wdrażana inwestycja na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

Przedsięwzięcie,  o wartości ponad 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.