Rozbudowa Oczyszczalni Zakończona!

Zakończono roboty budowlane obejmujące „Rozbudowę gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”. Inwestycja, o wartości ponad 6 mln zł, obejmowała doposażenie gminnej oczyszczalni w urządzania i sieci technologiczne umożliwiające zagospodarowanie całego osadu wytworzonego na terenie oczyszczalni, jako granulatu możliwego do wykorzystywania przyrodniczego, np. do polepszania właściwości ziem ornych.

W ramach przedmiotowych robót wykonano:

– zabudowę nowej pompowni ścieków,

– montaż sitopiaskownika celem usuwania części mineralnych oraz tłuszczy ze ścieków, a przez to zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,

– montaż nowej prasy celem lepszego odwodnienia osadu do granulacji,

– instalację odzysku wody technologicznej z osadów celem powtórnego jej wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków,

– montaż stacji wapnowania i granulacji osadu możliwego do późniejszego zagospodarowania przyrodniczego

– nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową pozwalająca na bieżące monitorowanie przebiegu całego procesu oczyszczania ścieków oraz  sterowaniu poszczególnymi urządzeniami w razie potrzeby.

– zagospodarowanie terenu, tj. place, ogrodzenie, oświetlenie

Inwestycja, poza powyższą modernizacją technologiczną, objęła swoim zakresem również:

– budowę specjalistycznej wiaty magazynowej służącej odpowiedniemu przechowywaniu uzyskanego granulatu w okresach pomiędzy jesienią a wiosną. W okresie letnim granulat będzie wywożony z oczyszczalni w celach zagospodarowania przyrodniczego

– wybudowanie garażu na zakupione w ramach prowadzanej inwestycji: specjalistyczny pojazd do udrażniania i czyszczenia kanalizacji (WUKO)  oraz 5 szt. agregatów prądotwórczych dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Chybie, w przypadku chwilowych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej.

Obecnie realizowany jest ostatni, III etap inwestycji, obejmujący certyfikację wspominanego granulatu, w tym:  badanie próbek osadów w laboratoriach, dostosowanie aparatury oczyszczania ścieków, czy też regulacje stacji wapnowania i granulacji. Przedmiotowe działania są niezbędne do późniejszego zastosowania granulatu w przewodnictwie.

„Rozbudowa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich” realizowana jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020