Rozbudowa Oczyszczalni w Chybiu

Nieprzerwanie trwają prace budowlane na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. Obecny stan zaawansowania robót  wynosi ponad 50 %. Zgodnie z umową roboty budowalne planuje zakończyć w tym roku.

W stanie surowym są już gotowe poszczególne nowe obiekty, tj. pompownia ścieków, garaż, budynek techniczny oraz osadnik wstępny, w którym dopływające ścieki będą poddawane procesowi wstępnego oczyszczania z substancji mineralnych i organicznych, tzw. zawiesin.

Rozbudowywana jest także niezbędna infrastruktura liniowa, tj. zasilanie energetyczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla nowo powstających obiektów. Rozpoczęto również montaż  urządzeń pompowni ścieków wraz z komorą zasuw.

W najbliższym czasie zakończone zostaną roboty montażowe pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku garażu, montaż pokrycia dachowego budynku technicznego oraz rozpocznie się budowa wiaty, pod którą składowany będzie, uzyskany w procesie obróbki osadu, granulat, który będzie mógł być wykorzystywany m.in. w rolnictwie, jako ulepszacz właściwości ziem ornych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.