Zielona energia zasili oczyszczalnię ścieków w Chybiu

Kończą się prace związane z montażem i uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w sołectwie Mnich. Instalacja pozwoli na korzystanie z energii elektrycznej pozyskiwanej z promieni słonecznych i jej wykorzystanie do potrzeb własnych oczyszczalni, w tym do procesów technologicznych oczyszczania ścieków.   Zamontowana instalacja fotowoltaiczna wyprodukuje rocznie do 20900 kWh energii, co wpłynie na zmniejszenie zużycia zakupywanej energii, pozyskiwanej najczęściej z węgla kamiennego, oraz na ograniczanie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery.

Inwestycja jest realizowana w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Instalacja fotowoltaiczna na OŚ w Mnichu

Fot. Instalacja fotowoltaiczna na oczyszczalni ścieków w Gminie Chybie