Nowe obiekty na Oczyszczalni

Ku końcowi zmierzają prace budowalne w zakresie rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. Obecny stan zaawansowania prac to blisko 80 %  zakładanego do realizacji zakresu robót. Zgodnie z umową prace budowalne planuje zakończyć w tym roku.

Obecnie zakończono już prace w zakresie elewacji zewnętrznej budynku technicznego, zabudowano oraz wyposażono w niezbędną aparaturę nową pompownię ścieków i osadnik wstępny, w którym dopływające ścieki będą oczyszczane z substancji mineralnych i organicznych, tzw. zawiesin.

Trwają prace w zakresie doposażenia oczyszczalni w nowoczesną instalację odzysku wody do procesów oczyszczania ścieków, nową prasę do odwadniania osadów oraz budowę wiaty służącej przechowywaniu pozyskanego z osadów ściekowych granulatu i jego późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.