Prace porządkowe po budowie kanalizacji

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową  kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia zakresu rzeczowego inwestycji, tj. wybudowania 47 km sieci,  pozostało wykonanie niespełna 1 km  odcinka grawitacyjnego.

W rejonach, gdzie zakończono już roboty ziemne, prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem do stanu pierwotnego trenów nieruchomości, które zostały naruszone podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych. Prace te planuje się zakończyć we wrześniu br.

 

 

 

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Za wprowadzanie ww. wód  do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Dodatkowo ostrzegamy, że wprowadzanie wód opadowych z nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nie tylko karami wynikającymi z wykrycia nieprawidłowego ich odprowadzania, ale również, przy większych ulewach, może doprowadzić do zalania nieruchomości nieczystościami.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości korzystających z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, o sprawdzenie przyłączy kanalizacyjnych pod kątem przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, tj.: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. W  przypadku stwierdzenia możliwego napływu ww. wód o niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.