Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Za wprowadzanie ww. wód  do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Dodatkowo ostrzegamy, że wprowadzanie wód opadowych z nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nie tylko karami wynikającymi z wykrycia nieprawidłowego ich odprowadzania, ale również, przy większych ulewach, może doprowadzić do zalania nieruchomości nieczystościami.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości korzystających z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, o sprawdzenie przyłączy kanalizacyjnych pod kątem przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, tj.: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. W  przypadku stwierdzenia możliwego napływu ww. wód o niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.