Zamówienie Publiczne -„Rozbudowa gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego dot. „Rozbudowy gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków Mnich” w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego dotacją z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Spójności oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.