Trwa realizacja największej inwestycji w Gminie

Ponad 18 900 m.b. kanalizacji grawitacyjnej i 14 200 m.b. kanalizacji ciśnieniowej, to aktualny bilans nowej infrastruktury  sanitarnej wybudowanej w ramach inwestycji pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.

Wysokość obecnie poniesionych nakładów finansowych wyniosła 23 mln zł.  a wartość realizowanej inwestycji przekracza 48,3 mln zł. Do czasu planowanego zakończenia kontraktu, tj. maj 2021 r. na realizacje oczekuje jeszcze niespełna 14 km sieci kanalizacji sanitarnej.

Informujemy również, że w najbliższym terminie planuje się prowadzenie robót budowlanych w rejonach ulic: Chrobrego, Kwiatowa, Nowy Staw, Sienkiewicza, Skośna oraz Wojska Polskiego.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót, końcem bieżącego roku planuje się oddawanie w użytkowanie poszczególnych zlewni ścieków, co umożliwi, od przyszłego roku, na podłączanie naszych mieszkańców do nowo wybudowanej sieci. W związku z powyższym Gmina rozpoczęła działania ukierunkowane na wybór wykonawcy projektów przyłączy, po opracowaniu których, będzie możliwe ogłoszenie przetargu celem wyłonienia wykonawcy przedmiotowych robót.  Informujemy również, że zgodnie z wcześniejszą informacją,  właścicielom nieruchomości zabudowanych objętych prowadzonymi robotami, którzy wyrazili chęć wykonania przez Gminę Chybie przyłączenia do nowej kanalizacji sanitarnej, planuje się udzielenie wsparcia finansowego, w formie bezzwrotnej dotacji, w wysokości do 40% kosztów wykonania przyłącza. Zapewnienie wykonania przyłącza przez Gminę Chybie, obejmować będzie m.in.:

  • przygotowanie uproszczonej dokumentacji projektowej podłączenia do kanalizacji;
  • przeprowadzenie przetargu i wybór wykonawcy robót budowlano-montażowych;
  • zawarcie umowy z wykonawcą robót i jej realizację;
  • nadzór inwestorski nad robotami;
  • odbiór podłączenia;
  • rozliczenie robót z wykonawcą.
  • Inwentaryzacje powykonawcza budowy przyłączy

O terminach odwania zlewni, tj. określonych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania,  celem rozpoczęcia podłączania poszczególnych nieruchomości, będziemy informować naszych mieszkańców z odpowiednim wyprzedzeniem.