Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest przestępstwem!

W trosce o interes odbiorców nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, jak i sieci już istniejącej, informujemy o powtarzającym się problemie napływu wód opadowych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej w czasie intensywnych opadów deszczu stwarza zagrożenie wybicia ścieków z kanalizacji sanitarnej, co może prowadzić do skażenia lokalnego środowiska, spowodować zalewanie piwnic budynków i towarzyszący temu fetor. Wody deszczowe obecne w kanalizacji obciążają pompownie ścieków oraz gminną oczyszczalnię, co ma bezpośredni wpływ na cenę odprowadzanych i oczyszczanych ścieków, za którą płacą wszyscy odbiorcy.

Nadmieniamy, że nowo budowana, jak i już istniejąca, kanalizacja sanitarna gminy Chybie nie jest ogólnospławną, stąd obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania do niej wód opadowych i drenażowych. Zakaz ten określa art. 9 oraz art. 28 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o  zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. –  wprowadzanie wód opadowych i drenażowych do sieci kanalizacji  sanitarnej jest zabronione, gdyż może doprowadzić do wylania ścieków w budynku. Zgodnie z art. 28 ust. 4 i 4a ustawy o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków, działania te podlegają  karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości podłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, o sprawdzenie szczelności przyłączy kanalizacyjnych pod kątem ewentualnego przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, tj.: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. W  przypadku stwierdzenia napływu ww. wód o niezwłoczne usunięcie nieszczelności.