Zakończenie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

W poniedziałek 8 listopada br. rozpoczęto odbiór końcowy robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji, prowadzonej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie – etap II zadanie 4 i etap III”. Odbiór rozpoczęto od wizji w terenie, podczas której dokonano inspekcji zabudowanych przepompowni ścieków wraz z poszczególnymi odcinkami sieci kanalizacji.

Łącznie w ramach przedmiotowej inwestycji, której wartości przekroczyła 50 mln zł, wykonano:

  • ponad 48 200 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 23 000 m.b. sieci grawitacyjnej oraz 25 200 m.b. kanalizacji tłocznej/ciśnieniowej,
  • posadowiono 17 szt. przepompowni  sieciowych,
  • zamontowano 229 szt. pompownie przydomowych,
  • zakupiono 5 szt. agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania pompowni sieciowych i przydomowych.

Prace zostały przeprowadzone w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2020-2022 oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecnie kontynuowane są czynności z zakresu przygotowania i przedłożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo powstałej kanalizacji. Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia pozwoli na rozpoczęcie przyłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.