W sieci bez śmieci!

Szanowni, przypominamy, że kanalizacja sanitarna w Gminie Chybie jest tak wykonana, aby w szczelny sposób
odprowadzać ścieki bytowe z naszych domów do gminnej oczyszczalni.
Niestety zdarza się, że nasze toalety traktowane są tak samo, jak kosze na śmieci.
W wyniku wrzucania do ubikacji różnych odpadów, dochodzi często do zapchania wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, co stwarza poważne zagrożenie zalania nieczystościami
naszego ogrodu, piwnicy czy łazienki.

Co więcej, odpady wrzucane do kanalizacji sanitarnej mogą doprowadzić do uszkodzenia przepompowni ścieków i poważnych awarii całej sieci kanalizacji w naszej gminie.
Ponieważ do naszej kanalizacji trafiają przedmioty i substancje takie jak: farby, pampersy, nawilżane chusteczki, ręczniki, plastikowe butelki, żwirek z kociej kuwety, czy nawet
materiały budowle, przedstawiamy Wam zbiór ilustrowanych wskazówek, które mamy nadzieję, pomogą nam wspólnie unikać wspomnianych awarii oraz zadbać o otaczające nas
środowisko naturalne.

Życzymy ciekawej i przyjemnej lektury.

Bez śmieci w sieci

Rozbudowa Oczyszczalni Zakończona!

Zakończono roboty budowlane obejmujące „Rozbudowę gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich”. Inwestycja, o wartości ponad 6 mln zł, obejmowała doposażenie gminnej oczyszczalni w urządzania i sieci technologiczne umożliwiające zagospodarowanie całego osadu wytworzonego na terenie oczyszczalni, jako granulatu możliwego do wykorzystywania przyrodniczego, np. do polepszania właściwości ziem ornych.

W ramach przedmiotowych robót wykonano:

– zabudowę nowej pompowni ścieków,

– montaż sitopiaskownika celem usuwania części mineralnych oraz tłuszczy ze ścieków, a przez to zmniejszenie ilości produkowanych odpadów,

– montaż nowej prasy celem lepszego odwodnienia osadu do granulacji,

– instalację odzysku wody technologicznej z osadów celem powtórnego jej wykorzystania w procesach oczyszczania ścieków,

– montaż stacji wapnowania i granulacji osadu możliwego do późniejszego zagospodarowania przyrodniczego

– nowoczesną aparaturę kontrolno – pomiarową pozwalająca na bieżące monitorowanie przebiegu całego procesu oczyszczania ścieków oraz  sterowaniu poszczególnymi urządzeniami w razie potrzeby.

– zagospodarowanie terenu, tj. place, ogrodzenie, oświetlenie

Inwestycja, poza powyższą modernizacją technologiczną, objęła swoim zakresem również:

– budowę specjalistycznej wiaty magazynowej służącej odpowiedniemu przechowywaniu uzyskanego granulatu w okresach pomiędzy jesienią a wiosną. W okresie letnim granulat będzie wywożony z oczyszczalni w celach zagospodarowania przyrodniczego

– wybudowanie garażu na zakupione w ramach prowadzanej inwestycji: specjalistyczny pojazd do udrażniania i czyszczenia kanalizacji (WUKO)  oraz 5 szt. agregatów prądotwórczych dla zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania sieci kanalizacji sanitarnej na ternie Gminy Chybie, w przypadku chwilowych ograniczeń w dostawie energii elektrycznej.

Obecnie realizowany jest ostatni, III etap inwestycji, obejmujący certyfikację wspominanego granulatu, w tym:  badanie próbek osadów w laboratoriach, dostosowanie aparatury oczyszczania ścieków, czy też regulacje stacji wapnowania i granulacji. Przedmiotowe działania są niezbędne do późniejszego zastosowania granulatu w przewodnictwie.

„Rozbudowa gospodarki osadowej na oczyszczalni ścieków Mnich” realizowana jest w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Stacja Granulacji Osadu na Oczyszczalni

Miło nam poinformować, iż zakończył się montaż jednego z głównych obiektów w ramach prowadzonej rozbudowy i modernizacji naszej Oczyszczalni ścieków, tj. stacji wapnowania osadu. Urządzenie pozwoli nie tylko ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni ale też na wtórne wykorzystanie wytwarzanego na ternie oczyszczalni osadu ściekowego, jako granulatu, który po odpowiednim procesie certyfikacji, będzie mógł zostać efektywnie wykorzystany w przyrodzie, np. do polepszania właściwości gleb.

 

Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni

Kończą się prace w zakresie doposażenia oczyszczalni w nowoczesną prasę do odwadniania osadów oraz budowę stacji granulowania osadów ściekowych i późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

W ostatnim okresie wykonano:

 • Montaż koryta odpływowego osadnika wstępnego
 • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego
 • Montaż systemu wentylacji w garażu i budynku technicznym

W najbliższym okresie planuje się następujące roboty:

 • Ukończenie montażu silosu (element stacji wapnowania osadu)
 • Wykonanie instalacji elektrycznych zewnętrznych i w budynkach
 • Wykonanie wentylacji w bud garażu i bud technicznym
 • Odtworzenie bruków na istniejącym placu Oczyszczalni
 • Montaż zgarniacza w osadniku wstępnym
 • Rozruchy technologiczne zamontowanych urządzeń

Podłącz się do kanalizacji sanitarnej!

W związku z przekazaniem nowo wybudowanej sieci kanalizacji w eksploatację Wodociągów Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu, informujemy mieszkańców gminy Chybie o możliwości  podłączenia poszczególnych nieruchomości  do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej, wybudowanej ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacji w przedmiotowym zakresie udziela Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu, ul. Bielska 40, piętro I pok. 33, tel. 33 856 10 06

Nowe obiekty na Oczyszczalni

Ku końcowi zmierzają prace budowalne w zakresie rozbudowy i modernizacji gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. Obecny stan zaawansowania prac to blisko 80 %  zakładanego do realizacji zakresu robót. Zgodnie z umową prace budowalne planuje zakończyć w tym roku.

Obecnie zakończono już prace w zakresie elewacji zewnętrznej budynku technicznego, zabudowano oraz wyposażono w niezbędną aparaturę nową pompownię ścieków i osadnik wstępny, w którym dopływające ścieki będą oczyszczane z substancji mineralnych i organicznych, tzw. zawiesin.

Trwają prace w zakresie doposażenia oczyszczalni w nowoczesną instalację odzysku wody do procesów oczyszczania ścieków, nową prasę do odwadniania osadów oraz budowę wiaty służącej przechowywaniu pozyskanego z osadów ściekowych granulatu i jego późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Modernizacja Gminnej Oczyszczalni

Trwa rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Poza ulepszeniem technologicznym, inwestycja obejmuje budowę nowej wiaty magazynowej, budynku technicznego, stacji wapnowania oraz wybudowanie garażu dla zakupionego w styczniu 2019 pojazdu tupu WUKO, służącego do udrażniania i czyszczenia kanalizacji na terenie gminy oraz planowego do zakupu pojazdu do  przewozu granulatu.

Obecny stan zaawansowania rzeczowego robót  wynosi blisko 75%. Zgodnie z umową roboty budowlane i montażowe planuje zakończyć bieżącym roku.

Obecnie na ukończeniu są następujące prace:

 • Mur oporowy budynku wiaty na granulowany osad
 • Montaż bram w garażu i budynku technicznym
 • Wykonanie posadzek przemysłowych w garażu i budynku technicznym
 • Elewacja zewnętrzna garażu
 • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego
 • Wykonanie zasypki pod płytę betonową wraz z wylaniem płyty w obiekcie wiaty

W najbliższym okresie planuje się następujące roboty:

 • Montaż konstrukcji stalowej wiaty na granulowany osad
 • Fundament pod silos (element stacji wapnowania osadu)
 • Elewacja zewnętrzna budynku technicznego
 • Montaż koryta odpływowego osadnika wstępnego
 • Malowanie ścian wewnętrznych garażu i budynku technicznego

Modernizacja oczyszczalni, o wartości przekraczającej 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Rozbudowa Oczyszczalni w Chybiu

Nieprzerwanie trwają prace budowlane na gminnej oczyszczalni ścieków w Mnichu. Obecny stan zaawansowania robót  wynosi ponad 50 %. Zgodnie z umową roboty budowalne planuje zakończyć w tym roku.

W stanie surowym są już gotowe poszczególne nowe obiekty, tj. pompownia ścieków, garaż, budynek techniczny oraz osadnik wstępny, w którym dopływające ścieki będą poddawane procesowi wstępnego oczyszczania z substancji mineralnych i organicznych, tzw. zawiesin.

Rozbudowywana jest także niezbędna infrastruktura liniowa, tj. zasilanie energetyczne, sieć wodociągowa i kanalizacyjna dla nowo powstających obiektów. Rozpoczęto również montaż  urządzeń pompowni ścieków wraz z komorą zasuw.

W najbliższym czasie zakończone zostaną roboty montażowe pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem na budynku garażu, montaż pokrycia dachowego budynku technicznego oraz rozpocznie się budowa wiaty, pod którą składowany będzie, uzyskany w procesie obróbki osadu, granulat, który będzie mógł być wykorzystywany m.in. w rolnictwie, jako ulepszacz właściwości ziem ornych.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ciąg dalszy rozbudowy gminnej Oczyszczalni

Trwają prace z zakresu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Ponad 6 milionowa inwestycja, będąca jedną z największych realizowanych przez Gminę, ma na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, których wywożenie i utylizacja jest coraz bardzie kosztowna, poprzez ich granulację i późniejsze wykorzystanie, np.  polepszania właściwości ziem ornych.

Obecnie roboty obejmują budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, pojazdu typu WUKO oraz planowanego do nabycia pojazdu dla wewnętrznego transportu osadu, przetworzonego na ternie oczyszczalni. W ramach przedmiotowych robót wykonano już, m.in.: fundamenty wraz z izolacją, drenaż opaskowy, wylewkę chudego betonu posadzkowego, wymurowano ściany i zamontowano konstrukcję stalową dachu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Równolegle prowadzone są prace związane z budową osadnika wstępnego oczyszczania ścieków oraz nową przepompownią. Rozbudowywana jest także  infrastruktura liniowa, tj. zasilanie energetyczne i sieć wodociągowa dla nowo powstających obiektów.

Kolejnym etapem prowadzonej inwestycji, będzie budowa nowego budynku technicznego wraz z wyposażeniem technologicznym do usuwania ze ścieków tłuszczy, piasku i większych zanieczyszczeń.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” i została dofinansowana kwotą  2,8 mln. zł  ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Wielomilionowa inwestycja na gminnej oczyszczalni

Trwają prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji, obejmujący budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, za kwotę ponad 1,1 mln. zł, specjalistycznego pojazdu typu WUKO, wykorzystywanego obecnie przy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanego  do nabycia w bieżącym roku, pojazdu do przewożenia granulatu uzyskiwanego z procesu obróbki osadu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł, przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonej inwestycji, będzie rozbudowa istniejącego budynku technicznego oczyszczalni o pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia do granulacji osadu.

Modernizacja obejmuje również doposażenie oczyszczalni w nowoczesną instalację odzysku wody do procesów oczyszczania ścieków, nową prasę odwadniania osadów oraz budowę wiaty do przechowywania powstałego granulatu i jego późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

Wdrażana inwestycja na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

Przedsięwzięcie,  o wartości ponad 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.