Ciąg dalszy rozbudowy gminnej Oczyszczalni

Trwają prace z zakresu rozbudowy i modernizacji Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Ponad 6 milionowa inwestycja, będąca jedną z największych realizowanych przez Gminę, ma na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, których wywożenie i utylizacja jest coraz bardzie kosztowna, poprzez ich granulację i późniejsze wykorzystanie, np.  polepszania właściwości ziem ornych.

Obecnie roboty obejmują budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, pojazdu typu WUKO oraz planowanego do nabycia pojazdu dla wewnętrznego transportu osadu, przetworzonego na ternie oczyszczalni. W ramach przedmiotowych robót wykonano już, m.in.: fundamenty wraz z izolacją, drenaż opaskowy, wylewkę chudego betonu posadzkowego, wymurowano ściany i zamontowano konstrukcję stalową dachu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Równolegle prowadzone są prace związane z budową osadnika wstępnego oczyszczania ścieków oraz nową przepompownią. Rozbudowywana jest także  infrastruktura liniowa, tj. zasilanie energetyczne i sieć wodociągowa dla nowo powstających obiektów.

Kolejnym etapem prowadzonej inwestycji, będzie budowa nowego budynku technicznego wraz z wyposażeniem technologicznym do usuwania ze ścieków tłuszczy, piasku i większych zanieczyszczeń.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  realizowana jest w ramach projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” i została dofinansowana kwotą  2,8 mln. zł  ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Wielomilionowa inwestycja na gminnej oczyszczalni

Trwają prace budowlane związane z rozbudową i modernizacją Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie. Obecnie realizowany jest I etap inwestycji, obejmujący budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, za kwotę ponad 1,1 mln. zł, specjalistycznego pojazdu typu WUKO, wykorzystywanego obecnie przy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanego  do nabycia w bieżącym roku, pojazdu do przewożenia granulatu uzyskiwanego z procesu obróbki osadu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł, przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Kolejnym etapem w ramach prowadzonej inwestycji, będzie rozbudowa istniejącego budynku technicznego oczyszczalni o pomieszczenie, w którym zostaną zamontowane nowoczesne urządzenia do granulacji osadu.

Modernizacja obejmuje również doposażenie oczyszczalni w nowoczesną instalację odzysku wody do procesów oczyszczania ścieków, nową prasę odwadniania osadów oraz budowę wiaty do przechowywania powstałego granulatu i jego późniejszego wywozu do dystrybucji, np. jako polepszacz właściwości ziem ornych.

Wdrażana inwestycja na celu ograniczyć ilość powstających osadów ściekowych, stanowiących odpady, których wywożenie i utylizacja generuje coraz większe koszty eksploatacyjne oczyszczalni.

Przedsięwzięcie,  o wartości ponad 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie

Rozpoczął się pierwszy etap rozbudowy Oczyszczalni Ścieków w gminie Chybie, obejmujący budowę garażu dla zakupionego w roku 2019, za kwotę ponad 1,1 mln. zł, specjalistycznego pojazdu typu WUKO, wykorzystywanego obecnie przy eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej oraz planowanego  do nabycia w bieżącym roku, pojazdu do przewożenia granulatu uzyskiwanego z procesu obróbki osadu. Budowa garażu, o wartości blisko 900 tys. zł, przebiega zgodnie z planem i powinna się zakończyć w lipcu bieżącego roku.

Modernizacja oczyszczalni, o wartości przekraczającej 6 mln zł, to kolejny etap wdrażanego od 2017 projektu pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.

Zakończenie budowy nowej sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

W poniedziałek 8 listopada br. rozpoczęto odbiór końcowy robót z zakresu budowy nowej sieci kanalizacji, prowadzonej w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie – etap II zadanie 4 i etap III”. Odbiór rozpoczęto od wizji w terenie, podczas której dokonano inspekcji zabudowanych przepompowni ścieków wraz z poszczególnymi odcinkami sieci kanalizacji.

Łącznie w ramach przedmiotowej inwestycji, której wartości przekroczyła 50 mln zł, wykonano:

  • ponad 48 200 m.b. nowej sieci kanalizacji sanitarnej, w tym: 23 000 m.b. sieci grawitacyjnej oraz 25 200 m.b. kanalizacji tłocznej/ciśnieniowej,
  • posadowiono 17 szt. przepompowni  sieciowych,
  • zamontowano 229 szt. pompownie przydomowych,
  • zakupiono 5 szt. agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania pompowni sieciowych i przydomowych.

Prace zostały przeprowadzone w ramach projektu pn.: „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, dofinansowanego z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2020-2022 oraz pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecnie kontynuowane są czynności z zakresu przygotowania i przedłożenia dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Cieszynie, celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo powstałej kanalizacji. Uzyskanie przedmiotowego pozwolenia pozwoli na rozpoczęcie przyłączania nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Prace porządkowe po budowie kanalizacji

W końcowy etap wkroczyły prace związane z budową  kanalizacji sanitarnej. Do zakończenia zakresu rzeczowego inwestycji, tj. wybudowania 47 km sieci,  pozostało wykonanie niespełna 1 km  odcinka grawitacyjnego.

W rejonach, gdzie zakończono już roboty ziemne, prowadzone są obecnie prace porządkowe związane z przywracaniem do stanu pierwotnego trenów nieruchomości, które zostały naruszone podczas prowadzonych robót kanalizacyjnych. Prace te planuje się zakończyć we wrześniu br.

 

 

 

Zakaz odprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej

Przypominamy, iż zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zabronione jest wprowadzanie wód opadowych, roztopowych i drenażowych do gminnej kanalizacji sanitarnej.

Za wprowadzanie ww. wód  do kanalizacji sanitarnej grożą sankcje karne, o których mowa w art.28, ust. 4a cyt. wyżej ustawy.

Dodatkowo ostrzegamy, że wprowadzanie wód opadowych z nieruchomości do systemu kanalizacji sanitarnej może skutkować nie tylko karami wynikającymi z wykrycia nieprawidłowego ich odprowadzania, ale również, przy większych ulewach, może doprowadzić do zalania nieruchomości nieczystościami.

W związku z powyższym, zwracamy się z prośbą do wszystkich właścicieli nieruchomości korzystających z gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, o sprawdzenie przyłączy kanalizacyjnych pod kątem przedostawania się wód opadowych do kanalizacji sanitarnej, tj.: rynny, kratki deszczowe, systemy odwodnieniowe, itp. W  przypadku stwierdzenia możliwego napływu ww. wód o niezwłoczne usunięcie nieprawidłowości.

46 km nowej kanalizacji sanitarnej w Gminie

Ku końcowi zmierzają prace wiązane z budową  infrastruktury kanalizacyjnej obejmującej blisko 47 km nowej sieci w Gminie Chybie. Rejon obecnie prowadzonych robót budowlanych obejmuje  ulice: Chrobrego i Cieszyńską.  Obecny stan zaawansowania robót budowlanych to 99%. Wysokość wydatków poniesionych na przedmiotowe roboty wyniosła blisko 48  mln zł.

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne to największe aktualnie realizowane przez Gminę przedsięwzięcie, a jego wartość przekracza 48 mln. zł.

 

 

Odbudowa nawierzchni dróg po budowie kanalizacji sanitarnej.

Trwają prace związane z odtwarzaniem nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Obecnie odtworzono już ponad 48 000 m2 z zaplanowanych 69 000 m2 nawierzchni w tym:

  • Asfaltowa 33 400 m2
  • Tłuczniowa 15 000 m2

W II kw. 2021 r. planuje się prowadzenie prac związanych z odtwarzaniem nawierzchni dróg, w rej. ulic: Darwina, Kamienna (od gospodarstwa rolniczego do ul. Słonecznej), Kwiatowa, Leśna, Orzeszkowa, Podleśna, Polna, Sienkiewicza, Skośna,  Szkolna, Wojska Polskiego. Roboty są uzależnione od sprzyjających warunków pogodowych.

W związku z planowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Kontynuacja robót kanalizacyjnych

Trwają prace związane z budową kolejnych odcinków nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Aktualnie roboty prowadzone są w  rejonach ulic: Batorego, Chrobrego, Cieszyńska, Słoneczna, Skośna. Wybudowano już ponad 44 000 m.b. kanalizacji, w tym: 23 000 m.b. sieci kanalizacji ciśnieniowej i tłocznej oraz 21 000 m.b. kanalizacji grawitacyjnej. Zamontowano i wyposażono wszystkie  przepompownie sieciowe (17 szt.) oraz 212 z 229 szt. pompowni przydomowych. Obecny stan zaawansowania robót budowlanych to 94%. Wysokość wydatków poniesionych na przedmiotowe roboty przekroczyła 39,8  mln zł.

Z uwagi na szeroki zakres robót występują utrudnienia komunikacyjne w obszarze prowadzonych prac. W związku z powyższym prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na zamienne, tymczasowe oznakowanie ulic.

Odbudowa uszkodzonych dróg – c.d.

Zgodnie z informacją otrzymaną od Wykonawcy robót informujemy mieszkańców ulic: Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3), Kasztanowa (odc. do posesji 16-28) i Reymonta, o planowanym rozpoczęciu odtwarzania nawierzchni dróg, uszkodzonych podczas budowy kanalizacji sanitarnej.

Zakładany termin prac:  22 luty – 09 marzec 2021 r.

Wykonawca: Eurovia Polska S.A.  

 

Planowany harmonogram:

 Ul. Chrobrego (odc. boczny wzdłuż posesji nr 3)

23.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

Ul. Kasztanowa (odc. do posesji 16-28):

22.02. – 23.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

08.03. – Regulacja włazów

Ul. Reymonta

24.02. – 25.02. – korytowanie

26.02. – Stabilizacja

04.03. – Podbudowa z kruszywa 0/63

05.03. – Podbudowa z kruszywa 0/31,5

09.03. – Regulacja włazów

 

Prosimy mieć na uwadze, iż w razie wystąpienia nieoczekiwanych zdarzeń, w tym niekorzystnych warunków pogodowych,  powyższy harmonogram prac może ulec zmianie.

W związku z planowanymi robotami, prosimy mieszkańców o wzmożoną ostrożność przy poruszaniu się w rejonie budowy oraz zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie zamienne.

Budowa kanalizacji i odtwarzanie nawierzchni prowadzone są w ramach projektu „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.