Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Chybie

Trwają roboty budowlano-montażowe związane z budową nowej sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie. Bieżący obszar prowadzonych robót obejmuje rejony ulic: Dębowej, Kolejowej, Kamiennej i Czereśniowej.

Nowoczesny pojazd do czyszczenia kanalizacji

Dnia 3 stycznia br. w ramach projektu pn.:  „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie”, współfinansowanego ze środków  Funduszu Spójności, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 r. oraz środków WFOŚiGW w Katowicach, na teren oczyszczalni ścieków komunalnych w Mnichu został dostarczony warty ponad 1.1 ml zł brutto pojazd typu „WUKO”. Sprzęt ten charakteryzuje się  najnowocześniejszymi rozwiązaniami konstrukcyjno – technologicznymi. Na jego wyposażeniu znajdują się m. in. wydajny i charakteryzujący się cichą pracą kompresor ssąco-tłoczący, wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo, wyciągarki i węże wysokociśnieniowe, zestaw dysz kanałowych, kamera inspekcyjna oraz dwukomorowy stalowy zbiornik na osad i wodę przeznaczoną do czyszczenia kanałów.

Zakup pojazdu to element właściwego utrzymania i eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, w tym szybkiego i skutecznego usuwania  ewentualnych zatorów i niedrożności.

Sprzęt zostanie powierzony w użytkowanie eksploratorowi  gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, tj. Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej Sp. z o.o. w Ustroniu, którego pracownicy po uprzednim przeszkoleniu z zakresu użytkowania będą dalej eksploatować. W grudniu pracownicy operatora zostali już przeszkoleni w zakresie pełnej obsługi kamery inspekcyjnej będącej na wyposażeniu przedmiotowego pojazdu.

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

 

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

Nowy pojazd typu WUKO w Gminie Chybie

 

Budowa kanalizacji w gminie Chybie

Rozpoczęto prace geodezyjne oraz przekopy kontrolne, w celu ustalenia rzeczywistej lokalizacji podziemnych sieci przesyłowych, tj. gazu, wody, energii elektrycznej, itp.

Podpisanie umowy na budowę największego w historii Chybia odcinka kanalizacji

Chybie od 2017 roku realizuje największy w historii gminy projekt na budowę sieci kanalizacyjnej pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Po wyborze dostawcy, kosztującego ponad 1,1 mln zł, specjalistycznego pojazdu, który wspomoże właściwą eksploatację istniejącej, jak i nowobudowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy przyszedł czas na wybór głównego wykonawcy budowy ponad 46 km nowej sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej oraz tłocznej wraz z 13 szt pompowni sieciowych i 214 szt pompowni przydomowych.

Wczoraj, tj. 4 września br. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy na budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej przez wójta Gminy Chybie Janusza Żydka oraz firmy WODPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu.

Wartość zawartej umowy opiewa na łączną kwotę 47 856 906,97 zł i całość zostanie wykonana do 2021 r. W efekcie realizacji, inwestycja wpłynie na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wybudowana na terenie miejscowości Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze i Zaborze w głównie rejonach ulic:

 • Wojska Polskiego,
 • Kolorowa,
 • Rodzinna,
 • Zaciszna,
 • Broniewskiego,
 • Rolna, Ogrodnicza,
 • Słoneczna,
 • Darwina,
 • Cieszyńska,
 • Powstańców Śląskich,
 • Tuwima,
 • Dębowa,
 • Kamienna,
 • Świerkowa,
 • Miarki,
 • Czereśniowa,
 • Cicha,
 • Wąska,
 • Kalinowa,
 • Myśliwska,
 • Strażacka,
 • Górnicza,
 • Kościelna,
 • Wyzwolenia,
 • Szkolna,
 • Boczna,
 • Nowy staw,
 • Chrobrego,
 • Kwiatowa,
 • Leśna,
 • Graniczna,
 • Skośna,
 • Sienkiewicza,
 • Podgroble,
 • Zawala,
 • Polna,
 • Orzeszkowej wraz z ulicami przyległymi,
 • Kolejowa do nr 3,
 • Spacerowa,
 • Wspólna

Całość inwestycji zostanie wybudowana do roku 2021 i da blisko 90 % skanalizowania całej gminy co jest dla nas ogromnym sukcesem. Projekt wpłynie również znacząco na poprawę stanu środowiska w gminie Chybie, jak również na wzrost standardu życia naszych mieszkańców poprzez możliwe podłączenie i korzystanie z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków.

Informacje o kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców sołectwa Mnich

W związku z realizacją przez Gminę Chybie przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie” zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze sołectwa Mnich, do skorzystania z możliwości osobistego uzyskania informacji o  zakresie projektowym planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacji będą udzielali Pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Gminy w Chybiu dnia 31 lipca br. (tj. wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Mnichu, ul. Kopernika 15.

Projekt inwestycyjny pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na teren na aglomeracji Chybie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kontakt ws. spotkania:
Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40, 43-520 Chybie tel. (33) 856 10 21

Informacje o kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców Zaborza

W związku z realizacją przez Gminę Chybie przedsięwzięcia pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” zapraszamy mieszkańców i właścicieli posesji zlokalizowanych na obszarze Zaborza do skorzystania z możliwości osobistego uzyskania informacji o  zakresie projektowym planowanej do budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

Informacji będą udzielali pracownicy Jednostki Realizującej Projekt Urzędu Gminy w Chybiu dnia 19 czerwca br. (wtorek) w godzinach od 14:00 do 17:00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zaborzu, ul. Czereśniowa 16, 43-520 Zaborze, piętro I (sala koło biblioteki).

Przedsięwzięcie pn. „Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie” jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Organizator:

Jednostka Realizująca Projekt Urzędu Gminy w Chybiu
ul. Bielska 40, 43-520 Chybie tel. (33) 856 10 21, e-mail: techorg.jrp@chybie.pl, www.chybie.pl

Największe w historii gminy Chybie dofinansowanie projektu

20 kwietnia 2017 r. Wójt Gminy – Janusz Żydek podpisał umowę na największe w historii Gminy Chybie dofinansowanie projektu pn. „Ochrona zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Chybie realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno–ściekowa w aglomeracjach”, oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Oficjalne podpisanie umowy nastąpiło w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Aleksandry Białej, natomiast ze strony NFOŚiGW zobowiązanie podpisał Prezes Zarządu – Kazimierz Kujda oraz p.o. Głównego Księgowego – Janusz Topolski.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę systemu kanalizacji sanitarnej w gminie Chybie na terenie miejscowości: Chybie, Mnich, Frelichów, Zarzecze, Zaborze o łącznej długości ponad 46 km.

Dodatkowo projekt uwzględnia doposażenie oczyszczalni ścieków Mnich w nowoczesne urządzenia oraz sieci technologiczne zapewniające poprawienie właściwości energetycznych osadów ściekowych, umożliwiając ich efektywne wtórne wykorzystanie, oraz montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni celem produkcji zielonej energii na potrzeby własne.

Koszt całkowity przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 59 815 010,16 zł z czego 31 250 560,25 zł pochodzi z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Podstawowym celem przedsięwzięcia jest poprawa warunków społecznych, gospodarczych i przyrodniczych Gminy Chybie poprzez budowę systemu kanalizacji sanitarnej a przez to ograniczenie przedostawania się do wód i gleb zanieczyszczeń szkodliwych dla życia oraz zdrowia. Realizacja inwestycji wpływa także pozytywnie na  rozwój gospodarczy gminy  poprzez umożliwienie przedsiębiorstwom dostosowania infrastruktury technicznej do krajowych i europejskich wymogów sanitarnych.

W najbliższym czasie gmina Chybie przystąpi do pierwszych przetargów. Planowany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to 31 grudnia 2021 r.